blokje 2


Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Closed-Art en op alle met Closed-Art aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Kunst Company is ingestemd.

1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Closed-Art in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Closed-Art behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsites van Closed-Art en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Closed-Art is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Closed-Art is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een persoonlijke offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Closed-Art via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Closed-Art ontvangen.
- de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
- de Koper heeft laten weten akkoord te gaan met een offerte en dit akkoord is door Closed-Art ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, al dan niet per e-mail, aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. Deze overeenkomst kan door Closed-Art herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan dan wel het product niet meer aanwezig is. In dat geval zal Closed-Art de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en Closed-Art komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Closed-Art gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Closed-Art garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Closed-Art archiveert geen overeenkomsten. Koper dient hiervoor zelf zorg te dragen. Opdrachten kunnen gegeven worden in de Nederlandse en Engelse taal.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 De Koper is de prijs verschuldigd die Closed-Art in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Closed-Art worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten worden bij de bestelling weergegeven en zijn afhankelijk van het formaat en gewicht van de te bezorgen bestelling. Voor bezorging buiten Nederland en voor bijzondere afmetingen of grotere aantallen schilderijen gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld. Wanneer om welke reden dan ook de bestelling aan Closed-Art wordt geretourneerd, komen de kosten voor een eventuele tweede verzending voor rekening van de Koper.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kunst Company.

4. Betaling
4.1 Closed-Art zal, wanneer het product op voorraad is, tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de betaling, zoals die in de opdrachtbevestiging is weergegeven. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDeal, overboeking.

4.2 Closed-Art kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.3 In het geval dat door Closed-Art een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien Closed-Art betalingsherinneringen moet versturen is de Koper, na een eerste kosteloze herinnering, een bedrag van EUR 15,- aan administratiekosten per herinnering verschuldigd.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Closed-Art als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie. Derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

5.2 Closed-Art kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft eveneens slechts een indicatief karakter.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd of opgehaald gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en bij defecten uiterlijk binnen 24 uur contact op te nemen met Closed-Art. Closed-Art zal het product herstellen of de Koper krijgt een vervangend product of zijn/haar geld terug, zulks ter keuze van Closed-Art en een en ander exclusief de verzendkosten. Indien de Koper na de termijn van 24 uur een defect meldt, komen eventuele herstelkosten en/of overige kosten voor rekening van de Koper.

7. 'Niet tevreden, geld terug'-garantie
7.1 De Koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product. De Koper dient Closed-Art hiervan per brief of e-mail op de hoogte te stellen, onder opgave van het bestelnummer. Wanneer meer dan drie producten tegelijk zijn besteld, geldt deze garantie voor maximaal drie producten. Wanneer de producten speciaal voor de Koper zijn vervaardigd, kan geen beroep op de garantie worden gedaan.

7.2 De Koper dient het geleverde product binnen 10 dagen na ontvangst van het product in oorspronkelijke staat en voorzien van een deugdelijke verpakking en volledig vrij van gebreken te retourneren aan Closed-Art. De verzendkosten komen voor rekening van de Koper.

7.3 Closed-Art zal na een schadevrije retourontvangst van het product binnen 30 werkdagen het door Koper betaalde bedrag retourneren. Schade door bijvoorbeeeld ondeugdelijke verpakking of ondeugdelijk handelen worden doorberekend aan de Koper.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Closed-Art is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Closed-Art dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

9.2 Closed-Art garandeert niet dat elk schilderij exact gelijk is aan de foto op de website of aan de door de Koper ter beschikking gestelde afbeelding. Kleuren, ontwerpen en formaten van geleverde doeken kunnen verschillen vertonen met de op de website getoonde of door de Koper aangeleverde foto's en specificaties.

9.3 Closed-Art is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Closed-Art kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en/of winst- of omzetderving.

9.4 Indien Kunst Company om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

9.6 De Koper is gehouden Closed-Art te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Closed-Art zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9.7 Het is mogelijk dat Closed-Art op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Closed-Art is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Closed-Art niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom
11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Closed-Art, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming Closed-Art, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12. Portret- en auteursrechten en gebruik van de producten
12.1 De koper mag de producten enkel voor eigen gebruik (thuis of op kantoor) inzetten. Het is niet geoorloofd om de schilderijen zonder schriftelijke toestemming van Kunst Company voor commerciële doeleinden te gebruiken, te verkopen, te kopieren/verveelvuldigen dan wel (afbeeldingen hiervan) op internet te plaatsen.

13. Persoonsgegevens
13.1 Closed-Art zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 De rechter in de vestigingsplaats van Closed-Art is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Closed-Art of overeenkomsten die met haar gesloten zijn kennis te nemen.

15. Voorwaarden cadeaubon en kortingsbon
15.1 Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn geldig op de gehele voorraad van Kunst Company en de aangegeven waarde is in euro's, inclusief BTW. Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn niet in samenhang met andere acties of voordelen te gebruiken. De Koper dient het bezit van de cadeaubon of kortingsbon direct bij het plaatsen van de bestelling te vermelden.15.2 De cadeaubon of kortingsbon heeft een geldigheid van 12 maanden na de afgiftedatum, tenzij een andere datum is vermeld op de cadeaubon of kortingsbon.

15.3 Aanpassen van waarde, afgifte datum, en/of volgnummer maakt de cadeaubon of kortingsbon ongeldig.

15.4 Closed-Art is de commerciele naam van de web-shop die onderdeel uitmaakt van Second Chance Force BV, statutair gevestigd te Heerlen. Daar waar CLosed-Art als naam wordt gebruikt, is Second Chance Force BV ten allen tijde de wettelijke contractspartner.